Klauzula Informacyjna

Podziel się

Administratorem Państwa danych osobowych jest Targi Lublin S.A („TL”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Gdzie się znajdujemy?
Nasza siedziba znajduje się w Lublinie, przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, Polska, NIP: 946-21-83-910. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000061116, Kapitał Zakładowy: 49 467 000,00 zł.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
listownie: ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
e-mailem na adres: info@targi.lublin.pl

Kto doradza nam w kwestii przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem?
Mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych e-mailem na adres: iod@targi.lublin.pl

Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą jednak mogli Państwo otrzymywać newslettera, jak również korzystać z innych form komunikacji marketingowej ze strony TL np. droga telefoniczną lub w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej).

Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Państwa newsletterów, analizowaniu czy zapoznają się Państwo z ich treściami, i które z nich są najchętniej Państwa czytane, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez TL. TL może również prowadzić marketing w formie przesyłania korespondencji tradycyjnej (papierowej) na Państwa adres. TL, na podstawie Państwa zgody, może również prowadzić marketing bezpośredni drogą telefoniczną.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Przesyłanie do Państwa newsletterów jest oparte na Państwa dobrowolnej zgodzie. Przesyłamy do Państwa newsletter na podstawie art. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6, 7,8 RODO.
Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analizowanie czy zapoznają się Państwo z naszymi newsletterami, i które z informacji w nich zawartych są przez Państwa czytane najchętniej.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody TL może również przetwarzać Państwa numer telefonu w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem może być również wysyłanie Państwu korespondencji tradycyjnej (papierowej) w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, jak i naszych partnerów. Mogą Państwo jednak w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu – w przypadku otrzymania Państwa sprzeciwu TL zaprzestanie dalszej wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej).

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i skąd je otrzymaliśmy?
W celu wysyłania Państwo newsletteru przetwarzamy wskazany nam przez Państwa adres e-mail.
W celu prowadzenia względem Państwa marketingu drogą telefoniczną przetwarzamy wskazany przez Państwa numer telefonu.
W celu wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej) przetwarzamy wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.
Państwa adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny mogliśmy również uzyskać od naszych partnerów tj. podmiotów z Grupy Kapitałowej MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Nowy Adres S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów MTP, klientów Grupy MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez Grupę MTP. Państwa dane osobowe TL mogło pozyskać również ze źródeł powszechnie dostępnych np. CEIDG.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia przez Państwa na to zgody możemy ujawniać naszym partnerom, przez których należy rozumieć podmioty z Grupy Kapitałowej MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Nowy Adres S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów Grupy MTP, klientów Grupy MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez Grupę MTP, a także dostawców usług.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W związku z wysyłką newslettera, prowadzeniem względem Państwa marketingu telefonicznego lub wysyłki korespondencji tradycyjnej (papierowej) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
TL będzie przetwarzać Państwa w wyżej wymienionych celach przez czas prowadzenia przez TL działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania przez Państwa zgody na wysyłanie newslettera/prowadzenie marketingu telefonicznego na Państwa adres e-mail.
Odwołanie przez Państwa zgody na przesyłanie newslettera/prowadzenie marketingu telefonicznego nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Możecie Państwo bezpłatnie, w dowolnym momencie cofnąć Państwa zgodę na wysyłanie newslettera/prowadzenie wobec Państwa marketingu telefonicznego, co nie wpływa na zgodność z prawem wysyłania Państwu newslettera/prowadzenia wobec Państwa marketingu telefonicznego przed wycofaniem zgody. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, TL niezwłocznie zaprzestanie wysyłania newslettera/marketingu telefonicznego.

Prawo dostępu do danych
Są Państwo uprawnieni do uzyskania od TL potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz dodatkowych informacji (m. in. cele, kategorie, odbiorcy, okres przechowywania, Państwa uprawnienia, źródło).
Po otrzymaniu takiego żądania, TL dostarczy Państwu kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli TL nie otrzyma innego zastrzeżenia, żądanych informacji udzieli również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania od TL niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, maja Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym
Mają Państwo prawo żądania od TL niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. TL usunie Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania np. cofnięcie zgody na wysyłkę newslettera/prowadzenie względem Państwa marketingu telefonicznego,
b) wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania np. w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej),
c) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez TL z obowiązku prawnego,
e) Państwa dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo żądania od TL ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający TL sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) TL potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes TL jest nadrzędny wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes TL), w tym profilowania. Wówczas TL nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że TL wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli wniosą Państwo jednak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez TL na potrzeby marketingu bezpośredniego, to wtedy nie musza Państwo uzasadniać takiego sprzeciwu, a TL nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów.

Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby TL przesłała je do innego administratora. Jednakże TL zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które TL przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Prawo do niepodlegania profilowaniu
TL może tworzyć Państwa profil w oparciu o dostarczone przez Państwa dane oraz informacje wywiedzione na podstawie Państwa zachowań lub reakcji na otrzymywane od TL informacje marketingowe lub inne treści.
TL może tworzyć Państwa profile na podstawie swojego usprawiedliwionego prawnie interesu w celu polepszenia komunikacji, doboru właściwej oferty, interesującej Państwa treści, marketingu odpowiednich usług i produktów
TL podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany wyłącznie w związku z wysyłką treści newsletter np. w zorientowanie oferty, promocji ze względu na płeć, wiek, zainteresowania. Mają Państwo zawsze prawo do złożenia reklamacji/sprzeciwu na tak podjętą decyzję.

Co mogą Państwo uczynić, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem?
Mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.