Akredytacje

Podziel się

Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych:

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.

2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem.

4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.]. Media patronackie mogą otrzymać dodatkowe akredytacje w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.

5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych:

6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

 • Imienia i nazwiska
 • Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
 • Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania w przypadku, gdy podane informacje w formularzu rejestracyjnym będą niepełne lub nie będą prawdziwe.

8. Ze względu na warunki techniczne i charakterystykę imprez o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.

10. Akredytacja upoważnia do:

 • bezpłatnego wstępu na targi,
 • bezpłatnego wstępu na imprezy towarzyszące, m.in. konferencje, pokazy,
 • korzystania z biura prasowego oraz pełnego serwisu informacyjnego biura: materiałów prasowych (w tym foto i video) dotyczących wydarzenia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych  w przypadku niektórych imprez.  

12. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora

13. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.

14. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 • oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
 • wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie klientów Targów Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11 i wykorzystanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 • wyrażam zgodę na przesyłanie przez Targi Lublin S.A. na podane adresy pocztowe i e-mailowe informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez Targi Lublin S.A. usług, a w szczególności organizowanych imprez targowo-wystawienniczych (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.