BIP / Dla Akcjonariuszy

Podziel się

Status prawny

Targi Lublin Spółka Akcyjna

Przedmiot działania i kompetencje

 • organizowanie międzynarodowych oraz krajowych imprez targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
 • organizowanie giełd towarowych dla potrzeb przemysłu i handlu,
 • organizowanie sprzedaży aukcyjnej,
 • wymiana usług towarowych i wystawienniczych z firmami zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy w kraju i za granicą,
 • organizowanie kongresów - sympozjów, konferencji i seminariów, pokazów oraz narad naukowo-technicznych
  i specjalistycznych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w kraju i za granicą (oferty, wystawy, wydawnictwa),
 • wykonywanie usług związanych z organizacją targów, wystaw, kiermaszy i konferencji

Struktura organizacyjna

 • Walne Zgromadzenie z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
 • Rada Nadzorcza z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Zarządz uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz jednostki podległe Zarządowi:
  • Wydział Administracyjno-Techniczny
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Sprzedaży i Organizacji Imprez
  • Wydział Marketingu i Akwizycji Zwiedzających

Organy , osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada nadzorcza:
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki - we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:

 • Tomasz Kobierski - Przewodniczący RN
 • Kamila Mazur-Strzępka- Wiceprzewodnicząca RN
 • Piotr Krasiński - Sekretarz Rady
 • Magda Makarewicz - Członek Rady
 • Andrzej Półrolniczak - Członek Rady
 • Karol Marcin Hołówkowski - Członek Rady

Zarząd:
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:

 • Robert Głowacki - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 • Aneta Jóźwiakowska
 • Joanna Pawłowska

Akcjonariusze

 • Gmina Lublin
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Województwo Lubelskie
 • Lubelska Agencja Informacyjna Jerzy Wolniak
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie

Majątek
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 49 467 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000061116

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Wezwanie akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji
w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji


Zarząd Spółki pod firmą Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 z późn. zm.)* wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 14.00.

 

*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.)
Art.16

 1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r.
 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.