Dla Akcjonariuszy / BIP

Podziel się

DLA AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

W oparciu o postanowienia art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zarząd Spółki Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna na dzień 3 kwietnia 2024 r. o godz. 1200

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIP

Status prawny

Targi Lublin Spółka Akcyjna

Przedmiot działania i kompetencje

 • organizowanie międzynarodowych oraz krajowych imprez targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
 • organizowanie giełd towarowych dla potrzeb przemysłu i handlu,
 • organizowanie sprzedaży aukcyjnej,
 • wymiana usług towarowych i wystawienniczych z firmami zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy w kraju i za granicą,
 • organizowanie kongresów - sympozjów, konferencji i seminariów, pokazów oraz narad naukowo-technicznych
  i specjalistycznych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w kraju i za granicą (oferty, wystawy, wydawnictwa),
 • wykonywanie usług związanych z organizacją targów, wystaw, kiermaszy i konferencji

Struktura organizacyjna

 • Walne Zgromadzenie z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
 • Rada Nadzorcza z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Zarządz uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz jednostki podległe Zarządowi:
  • Wydział Administracyjno-Techniczny
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Sprzedaży i Organizacji Imprez
  • Wydział Marketingu i Akwizycji Zwiedzających

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada nadzorcza:
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki - we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:

 • Filip Bittner - Przewodniczący RN
 • Mirosław Kasprzak - Wiceprzewodniczący RN
 • Monika Bogusławska - Sekretarz Rady
 • Karol Marcin Hołówkowski - Członek Rady
 • Tomasz Krupiński - Członek Rady
 • Andrzej Półrolniczak - Członek Rady

Zarząd:
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:

 • Robert Głowacki - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 • Aneta Jóźwiakowska
 • Joanna Pawłowska

Akcjonariusze

 • Gmina Lublin
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Województwo Lubelskie
 • Lubelska Agencja Informacyjna Jerzy Wolniak
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie

Majątek
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 49 467 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000061116