Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Targów Lublin S.A.

Podziel się

Rada Nadzorcza Targów Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki TL S.A.

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki TL S.A. powinien spełniać łącznie następujące warunki:

   1) warunki obligatoryjne:

       a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

       b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

       c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

       d) spełnianie innych niż wymienione w lit. a-c wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszających ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

   2) warunki pożądane:

        a) co najmniej 4-letni staż pracy w sektorze MICE,

        b) samodzielna realizacja projektów w sektorze MICE,

        c) doświadczenie handlowe,

        d) realizacja projektów finansowych z UE, w zakresie inwestycji i/lub promocji,

        e) znajomość języka angielskiego i innych.

2. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

        a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

        b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

        c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

        d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

        e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

    1) obligatoryjnie:

        a) list motywacyjny zawierający adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktów oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

        b) podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych i znajomości języków obcych,

        c) prezentację strategii rozwoju TL S.A. na najbliższe lata (plik Power Point),

        d) oświadczenia w zakresie spełnienia wymogów wskazanych w pkt 1,

        e) oświadczenie o niespełnianiu warunków o których mowa w pkt 2,

        f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

        g) inne dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne,

Oświadczenia, o których mowa w pkt 1) winny być złożone na udostępnionych wzorach.

     2) pożądane:

         a) referencje z poprzednich miejsc pracy,

         b) w odniesieniu do kandydatów pracujących w branży targowej, pisemną charakterystykę samodzielnie zrealizowanego projektu targowego.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny zostać złożone w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu.

5. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w siedzibie Spółki, 20-406 Lublin ul. Dworcowa 11, w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu TL S.A., w terminie do dnia 20 stycznia 2023r. do godz. 1600. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

6. Z informacjami o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, kandydat może się zapoznać w siedzibie Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i udzielania dodatkowych informacji jest Pani Joanna Pawłowska tel. 797970220.

7. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Zgłoszone oferty zostaną otwarte w dniu 23 stycznia 2022r. o godz. 1100.

9. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

10. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia, pod kątem spełnienia przez kandydata wyznaczonych kryteriów, niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

11. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania po formalnej weryfikacji zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne z Radą Nadzorczą Spółki, w toku których przedmiotem będą w szczególności:

     1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

     2) znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,   

     3) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu,

     4) wiedza w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka – wiedza o rynku targowym w Polsce i innych krajach europejskich,

     5) znajomość zagadnień związanych z kierowaniem i zarządzaniem zespołami pracowników,

     6) znajomość zagadnień związanych z marketingiem,

     7) wizja rozwoju TL S.A.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia części rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

12. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone w zaproszeniach.

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu.

14. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez dokonania wyboru kandydata.

15. Wzory udostępnianych oświadczeń:

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- oświadczenie kandydata – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie kandydata o niespełnianiu warunków, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia.

Załączniki