BIP / Stockholder Information

Share

Szanowni Państwo,

W oparciu o postanowienia art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd Spółki Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna na dzień 26 kwietnia 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Areny Lublin przy ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin (wejście VIP).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIP

Status prawny

Targi Lublin Spółka Akcyjna

Przedmiot działania i kompetencje

 • organizowanie międzynarodowych oraz krajowych imprez targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
 • organizowanie giełd towarowych dla potrzeb przemysłu i handlu,
 • organizowanie sprzedaży aukcyjnej,
 • wymiana usług towarowych i wystawienniczych z firmami zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy w kraju i za granicą,
 • organizowanie kongresów - sympozjów, konferencji i seminariów, pokazów oraz narad naukowo-technicznych
  i specjalistycznych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w kraju i za granicą (oferty, wystawy, wydawnictwa),
 • wykonywanie usług związanych z organizacją targów, wystaw, kiermaszy i konferencji

Struktura organizacyjna

 • Walne Zgromadzenie z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
 • Rada Nadzorcza z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Zarządz uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz jednostki podległe Zarządowi:
  • Wydział Administracyjno-Techniczny
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Sprzedaży i Organizacji Imprez
  • Wydział Marketingu i Akwizycji Zwiedzających

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada nadzorcza:
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki - we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W obecnej kadencji Radę stanowią:

 • Tomasz Kobierski - Przewodniczący RN
 • Mirosław Kasprzak - Wiceprzewodniczący RN
 • Monika Bogusławska - Sekretarz Rady
 • Karol Marcin Hołówkowski - Członek Rady
 • Tomasz Krupiński - Członek Rady
 • Andrzej Półrolniczak - Członek Rady

Zarząd:
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem.

W obecnej kadencji Zarząd stanowi:

 • Robert Głowacki - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 • Aneta Jóźwiakowska
 • Joanna Pawłowska

Akcjonariusze

 • Gmina Lublin
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Województwo Lubelskie
 • Lubelska Agencja Informacyjna Jerzy Wolniak
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie

Majątek
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 49 467 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru KRS: 0000061116